O potrebe formy alebo Regresná terapia v praxi

Regresná terapia Prebieha formou rozhovoru medzi terapeutom a klientom. Terapeut sprevádza klienta terapeutickým sedením pomocou vopred danej štruktúry. Forma rozhovoru je však flexibilná a terapeut prihliada na aktuálnu situáciu v terapii.

Štruktúra je pomyselnou barličkou, pri prechádzaní minulosti alebo nových tém, ktoré sa počas terapie objavia. Spravidla sa sedenie venuje jednej téme, ktorú terapeut s klientom nachádza v rôznych častiach terapie. Spomínaná štruktúra kopíruje život, vzorce správania (o nich si viac môžete prečítať tu), resp. udalosti prežívané v živote klienta. Vďaka tejto štruktúre je možné lepšie zadefinovať riešenú tému a nazerať na ňu z rôznych uhlov.

Z bezpečnej vzdialenosti terapeutického sedenia tiež klient získava odstup od riešených tém a je schopný oddeliť čo je jeho a čo získané, z čoho benefituje a čo je mu na príťaž. Forma Regresnej terapie pomáha v utrieďovaní získaných poznatkov o vlastnom živote, dovoľuje ich preciťovať a spracovávať.

Terapeut do procesu vstupuje ako facilitátor komunikácie medzi klientom a jeho vnútorným svetom. Rovnako aj ukazuje cestu po štruktúre Regresnej terapie, ktorá pomáha v efektívnejšom odpovedaní na klientove otázky a témy, ktoré do terapie prináša.