Prenatálne obdobie, vzorce správania a Regresná terapia

O dôležitosti prenatálneho obdobia, ale aj času pôrodu pre fyzický a psychický vývin dieťaťa (a jeho ďalší život) nepochybuje dnes už nikto. V tejto veci panuje vzácna zhoda. Líši sa skôr terminológia a uchopenie problematiky.

Regresná terapia sa na toto obdobie díva z pohľadu dospelého klienta, ktorý vstupuje do terapie s otázkou, resp. problémom, ktorý chce riešiť. V zásade ide o vzťahový alebo emočný problém. Nezriedka je však spomínaný emočný problém manifestovaný na fyzickej úrovni.

Prístup, o ktorom budeme ďalej hovoriť, chápe človeka ako emancipovaného jedinca schopného vnímať sa a ďalej na sebe v terapii pracovať. Terapeutický proces mu ponúka pomyselnú „barličku, spätnú väzbu a v neposlednom rade hlboké prežitie a precítenie tém, ktoré v terapii otvára.

Regresná terapia je kauzálna terapeutická metóda. To znamená, že nás v terapii budú zaujímať príčiny. Príčiny, okolnosti a minulosť, ktorá viedla až do bodu, ktorý môžeme označiť za zdroj problému zadefinovaného na začiatku terapie. Je dôležité spomenúť, že Regresná terapia využíva asociatívne vybavovanie si z pamäte. Zjednodušene môžeme povedať, že ide o združovanie alebo spájanie myšlienok na základe ich podobnosti, resp. určitých spoločných znakov.

A takýmto spôsobom budeme nazerať aj na obdobie nášho počatia, prenatálneho obdobia, pôrodu, ale aj krátkeho obdobia po ňom. Nie je úlohou Regresnej terapie dokazovať alebo vyvracať možnosť, resp. nemožnosť pamätať si na toto obdobie nášho života. Koniec koncov, pre ciele terapeutického procesu to nie je významné, nakoľko sa nejedná o exaktnú rekonštrukciu našej minulosti. Terapia pracuje s tézou, že klient hovorí vždy pravdu. Terapeut prijíma klientovo prežívanie a asociatívne vybavovanie si z pamäte také, aké je.

Ďalšou tézou na ktorej je vystavaná jedna z techník Regresnej terapie hovorí, že prenatálne obdobie je, zjednodušene povedané, zhustenou formou a odrazom nášho ďalšieho života. V procese terapie klient prechádza obdobie počatia, obdobie v maminom brušku, čas pôrodu, ale aj relatívne krátke obdobie po ňom. Asociatívnou metódou vybavovania si z pamäte hovorí a „rekonštruuje“ tieto obdobia svojej minulosti. V novom kontexte vníma toto dôležité obdobie svojho života a vzťah s mamou, ale aj ostatnými členmi rodiny.

Prirodzeným spôsobom dostáva spätnú väzbu na svoj súčasný život a vyvstávajú aj paralely so životmi jeho rodičov. Objavuje vzorce správania t.j. spôsoby reagovania na rôzne životné situácie. V procese terapie klient prežíva a preciťuje, čo patrí jemu a čo je získané, naučené. Získava nové pohľady, informácie a prežitky, ktoré môžu tvoriť bázu jeho ďalšieho osobnostného rozvoja.

Dôležitou súčasťou riešenia vzťahových vzorcov je aj nový pohľad na svojich rodičov. Klient prežíva prijatie rodičov takých, akí sú. To len umocňuje precítenie jeho vlastnej autentickosti a osobnosti, znova preciťuje čo je jeho a čo získané.

Pomocou Regresnej terapie klient načrie do svojho vnútra a asociovaním vyberá zo svojho podvedomia to, čo v terapii potrebuje povedať, bezpečnou a vhodnou formou, v kontexte terapeutického sedenia. Výsledkom takéhoto sedenia sú nové uvedomia, aha momenty, riešenia alebo postrehy, ktoré klient ďalej môže používať vo svojom živote. V neposlednom rade je to proces poznávania seba samého a svojho vnútorného sveta.